Syn-Yparxi

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ψυχικής Υποστήριξης και Πολιτισμού

Σκοπός – Μέσα πραγματοποίησης

Α.  Ο επιδιωκόμενος σκοπός της Εταιρίας είναι η ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ρήξη της απομόνωσης και η αντιμετώπιση των συναισθημάτων φόβου και αδυναμίας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, καθώς και η συμβολή στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης παραμερίζοντας τις κοινωνικές διακρίσεις καταγωγής, φύλου, τάξης, θρησκείας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών πεποιθήσεων, σωματικών ικανοτήτων κ.λ.π.
Το έργο της εταιρίας είναι ανθρωπιστικό, στηρικτικό, αναπτυξιακό, ενημερωτικό, επιμορφωτικό, εκπολιτιστικό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η εταιρία εμπνέεται από τις αρχές της ισότιμης συμπόρευσης, του αμοιβαίου και εθελούσιου μοιράσματος και όχι της οικονομικής συναλλαγής. Ειδικότερα αποσκοπεί στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού επιχειρώντας να συνδράμει στην ανάπτυξη και ανάδειξη του ατομικού δυναμικού των μελών της κοινωνίας, ενθαρρύνοντας αυτά να μοιράζονται μεταξύ τους υπηρεσίες, ειδικές γνώσεις, τεχνικές και δημιουργικές δεξιότητες, αγαθά και εμπειρίες.
Κύριο μέλημα αποτελεί η ενδυνάμωση της πράξης της αμοιβαιότητας, της αλληλοβοήθειας και της συλλογικότητας με βάση την αρχή της ισοτιμίας, του αλληλοσεβασμού και της αμοιβαίας αναγνώρισης της αυταξίας κάθε μέλους της ομάδας έξω από κάθε ενσταλαγμένη κοινωνική διάκριση.
Β.  Η Εταιρεία επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών της με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως:
α) Να προσφέρει υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης και ενδυνάμωσης, με γνώμονα το ελεύθερο και εθελούσιο μοίρασμα υπηρεσιών, γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειριών ή αγαθών (εκτός από χρήματα). Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν άμεσα πρόσωπο με πρόσωπο ή τηλεφωνικά ή και διά μέσου οποιονδήποτε ηλεκτρονικών μέσων.
β) Να προβαίνει σε ενημέρωση στα σχολεία, νοσοκομεία, δημοτικά ιατρεία, άλλους δημόσιους, ιδιωτικούς ή άλλους φορείς.
γ) Μα προβαίνει σε ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε δημόσιους χώρους όπως πλατείες, γειτονιές, λαϊκές αγορές, χώρους εργασίας αλλά και οπουδήποτε αλλού κρίνει ότι το περιβάλλον είναι πρόσφορο.
δ) Να διοργανώνει εκδηλώσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες, συμπόσια κ.λ.π.
ε) Να εκδίδει έντυπα, φυλλάδια, εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να διατηρεί ιστοσελίδα και να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε άλλο μέσο παραγωγής, επεξεργασίας και διάδοσης της γνώσης.
στ) Να εξευρίσκει, λαμβάνει και διαχειρίζεται πόρους αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς. Να προβαίνει σε ενέργειες και δραστηριότητες, οι οποίες επιτρέπονται εκ του παρόντος καταστατικού, ήτοι σε μία μη κερδοσκοπική εταιρεία, σύμφωνα πάντοτε με το εκάστοτε εν ενεργεία νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο θα αναπτύσσονται οι δράσεις της.
ζ) Να ενεργεί συνεργασίες με συλλογικούς φορείς, και μη κυβερνητικούς οργανισμούς τόσο σε Εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
η) Να ενεργεί τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις, νομικά πρόσωπα και κρατικές. Αρχές για την προώθηση των σκοπών της.
θ) Να συνεργάζεται με άλλους φορείς ή Εταιρίες που επιδιώκουν παρεμφερείς προς τους δικούς της σκοπούς και να υλοποιεί μαζί τους κοινά προγράμματα ή έργα.
Ο Σκοπός της εταιρίας είναι πάντοτε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και χωρίς οικονομικά κέρδη.